Cylchlythyr yr Haf 2014
tricostar-featured-image

25 Jul Cylchlythyr yr Haf 2014

Cylchlythyr yr Haf 2014

Croeso i Gylchlythyr Cymraeg yr Haf. Rydym yn cwmpasu 1 pwnc heddiw:

Porth y We Consortiwm Cyfreithiol Awdurdodau Lleol

Ers diwedd 2010 un o’n cyfrinachau a gedwir orau yw ein bod yn y Consortiwm Cyfreithiol Gogledd Orllewin. Dechreuodd y Consortiwm fywyd fel pedwar Awdurdod Lleol yn dod at ei gilydd i brynu gwasanaethau cyfreithiol nad oedd yn gallu ymgymryd â’u timau cyfreithiol mewnol, ar lai o gyfraddau consortiwm. Mae’r Consortiwm bellach wedi tyfu at dri deg chwe awdurdod a dros bum cant o ddefnyddwyr yn enill gwaith ffioedd comisiynu gan dri deg cwmnïau gyfraith a bargyfreithwyr o ugain o siambrau. Roedd y wefan yn y lle cyntaf yn safle gwybodaeth ond yn gweithio gyda Tricostar LLP datblygu i fod yn Porth gwbl weithredol i gynorthwyo Awdurdodau ‘, Comisiynwyr yr Heddlu’ Lleol, a hymgais Parc Cenedlaethol ar gyfer mwy o effeithlonrwydd ac arbedion cost.

Roedd y cynnyrch wedi ei wneud adeg hynny gan gonsortiwm sy’n seiliedig yn Llundain ar awdurdodau lleol a weinyddir gan Kennedy Cater. Yn ddiweddar, mae’r Consortiwm Cyfreithiol Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn gweithredu fersiwn ddwyieithog ar gyfer Saesneg a Chymraeg.

Mae nodweddion craidd y cais yn cynnwys:

Y gallu i gyhoeddi yn ddiogel chyfraddau Cyfreithwyr a Bargyfreithwyr – ei gwneud yn haws i Awdurdodau i gomisiynu gwaith sydd ei angen ac adnabod gwerth gorau cyn dyfarnu gwaith.

Gall Awdurdodau lleol yn unigol ac yn gyfrinachol ofyn am amcangyfrifon ar gyfer gwaith gan cwmnïau Gyfraith a Bargyfreithwyr sydd yn cymeryd rhan, a bwriedir yn y dyfodol hefyd gan awdurdodau lleol eraill.

 • Y gallu i Bargyfreithiwr a Chwmnïau Ygyfraith i gyflwyno amcangyfrifon yn gyfrinachol o fewn ardal ddiogel ar y we i’r Awdurdod comisiynu.
 • Mae’r gallu i ddiffinio:
  • Math o Amcangyfrif – sefydlog, amrywiol neu capio
  • Amcangyfrif o nifer o Oriau
  • Telerau arbennig ar gyfer sefydlogi neu capio
  • atodi dogfennau
  • Nodiadau / testun
 • Fforymau trafod ar gyfer cyfreithwyr yr Awdurdod Lleol a Grwpiau Diddordeb Arbennig ‘i rannu syniadau / arfer gorau
 • Nodwedd hysbysebu cwrs hyfforddi a chwrs archebu a rheoli
 • Y gallu i Awdurdodau hysbysebu swyddi
 • Maes newyddion ac ardal hysbysiad yn ogystal â Bwletin E misol
 • Mae cyfeirlyfr canolog y Cyfreithwyr / enillwyr Ffi o fewn y Consortiwm
 • Ardal preifat a chyhoeddus ar gyfer rheoli dogfennau rhoi’r gallu i rannu cynseiliau berthnasol i’r aelodau sefydliadol or Awdurdodau.
 • Sicrhau Ardaloedd Aelodau Safle
 • adroddiadau rheoli
 • Gweledwriaeth 24/7 a 365 diwrnod y flwyddyn.

Dywedodd Jayne Hammond, Cynorthwy-ydd Cyfarwyddwr Cyfreithiol a Democrataidd yn cyngor Bury a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli Consortiwm Cyfreithiol Gogledd Orllewin ‘Rydym yn adnabod yn fuan ar yr angen i wneud enillwyr ffioedd mewn Awdurdodau yn ymwybodol o fanteision y Consortiwm ac wedi gweithio’n agos gyda Tricostar LLP i ddatblygu’r Porth dros nifer o gyfnodau. ‘

Yn dilyn proses gaffael lawn yr UE mae gennym bellach system sy’n caniatáu i Awdurdodau i gaffael comisiynau unigol drwy’r Porth ac yn elwa ar y fframwaith cytundebau Consortiwm.

Mae’r cyfraddau sydd wedi cael eu caffael fel Consortiwm o Cwmnïau Gyfraith a chytunwyd gyda Bargyfreithwyr Siambrau yn rhoi arbedion sylweddol i Awdurdodau ar gyfraddau arferol ac yn dangos y gwir werth gorau.

Amdanom ni, Tricostar

Ers i Tricostar ei ffurfio yn 1998 mae wedi bod yn darparu atebion technoleg arloesol i’r farchnad i leihau costau, cynyddu refeniw a gwneud defnydd mwy effeithiol o adnoddau. Mae wedi canolbwyntio ar amrywiadau o gofnodi amser, rheoli achosion ac adeiladu gwefan arloesol ar gyfer y sector cyhoeddus yn ogystal â un o rheoliaeth gwasanaeth desg y byd yn yr adran Technolegn Gwybodaeth ar gyfer y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Ers 2002 mae’r cynhyrchion hyn wedi bod yn gwbl 100% ar y we. Am fwy o wybodaeth ewch i About neu ffoniwch ni ar 0208 292 2660 am ragor o wybodaeth ar yr holl gynhyrchion a gwmpesir heddiw.